KERNEHUSETs mål er, at børnene udvikler sig til glade og selvstændige mennesker, der kan møde verden sikkert.

Dette, mener vi, opnås ved:

 • at bygge på de "4 Kér": KONTAKT - KÆRLIGHED - KRAV - KONSEKVENS
 • at respektere, støtte og lytte til det enkelte barn
 • at have åbenhed og humor i samværet
 • at der er rige udfoldelsesmuligheder, både ude og inde, for at give børnene gode oplevelser
 • at give børnene mulighed for at udvikle sig gennem fri leg
 • at lade børnene selv løse uoverensstemmelser - så vidt muligt
 • at få det enkelte barn til at føle selvværd
 • at vægte et åbent og ærligt samarbejde med det enkelte hjem

Pædagogisk målsætning

I det følgende vil vi beskrive sammenhængen mellem de "4 Kér" og efterfølgende, hvordan vi i praksis vil forsøge at nå vores mål.

kontakt:

Vi vil først og fremmest være åbne for ethvert initiativ fra børnene i forhold til kontakt. De børn, som af den ene eller anden grund, har svært ved eller undgår at søge kontakt, vil vi selv søge kontakt med. De børn, som i situationen ikke har behov for kontakt, vil vi søge at give fornemmelsen af vort nærvær, således at de føler, de nemt vil kunne få en kontakt igen.

 

kærlighed:

Kærligheden viser sig i vores omgangsform, ikke mindst gennem kropssprog i form af puf og nulder, sidden hos, små kram o.s.v. Kærligheden skal også vise sig i den omsorg, vi udover det rent "behandlingsmæssige" vil vise, når et barn f.eks. er kommet til skade.

 

krav:    

I et fællesskab præget af god kontakt og kærlighed er det naturligt at kunne stille krav til hinanden. Børn og voksne har alle krav på en ærlig og imødekommende omgangsform. Derudover stiller vi især på de praktiske områder krav, der naturligvis er velbegrundede.

 

konsekvens:

Hvis et velbegrundet krav ikke respekteres, må det naturligvis medføre en kendt konsekvens, ikke mindst til retfærdiggørelse for dem som prøver at leve op til kravene. Sammenhængen mellem krav og konsekvens giver tryghed.

 

Vi vil ...

respektere, støtte og lytte ...

ved at....

 • behandle børn forskelligt – så vi derved kan behandle dem ens
 • vise hinanden respekt i samspillet mellem voksen/voksen og barn/voksen
 • sætte ord på hvad handlinger og sprog “gør ved” den voksne/barnet for på den måde at give barnet fortåelse for effekten
 • lære det enkelte barn at kende sine egne og andres grænser og som voksen selv være opmærksom på ikke at overskride barnets grænser.

have åbenhed og humor ...

ved at....

 • være til at stole på
 • være "ligevægtige" men også turde melde ud, hvis vi har en dårlig dag.
 • erkende, at vi også kan tage fejl
 • bruge humoren  i hverdagen, i det omfang det enkelte barn forstår det, som et godt redskab til kontakt, konfliktløser, til at sætte ting i gang og til at vende "trælse" eller kedelige situationer
 • gå med på børnenes spøg og gerne gøre grin med os selv

 

sørge for rige udfoldelsesmuligheder ... gode oplevelser ...

ved at....

 • sørge for at materialer og legesager er tilpasset børnenes behov
 • lade materialer og legesager være let tilgængelige og dermed også inspirerende for børnene
 • være lydhøre overfor børnenes ønsker og tilpasse/forny indretningen såvel udendørs som indendørs
 • arrangere enkelte ture ud af huset.
 • selv søge inspiration og viden for at kunne tilbyde nye aktiviteter

lade børnene udvikle sig gennem fri leg ...

ved ....

 • ikke at tilrettelægge dagligdagen forud, men lade aktiviteterne opstå spontant blandt en gruppe børn, hvorved der ofte inddrages en voksen
 • at inspirere, men ikke styre legen
 • at forsøge at skabe inspirerende atmosfære og omgivelser
 • at gøre os "usynlige" og ikke forstyrre legen

 

lade børnene selv løse uoverensstemmelser ...

ved at....

 • være bevidste om forskellen mellem uoverensstemelser og konflikter og inddrage børnene i at skelne mellem disse
 • opfordre børnene til selv at løse uoverensstemmelser – evt. i enerum for at undgå indblanding fra andre
 • være mægler uden at tage parti, men hjælpe med at gøre de regler og rammer klare som de skal holde løsningen indenfor
 • følge op, høre børnenes løsning, og sikre at uoverensstemmelsen/konflikten er bilagt

 

få det enkelte barn til at føle selvværd ...

ved at....

 • give barnet ros, så det får forståelsen af, at det som person har værdi
 • give barnet forståelse for, at man ikke kan være lige god til alle ting
 • være positive, støtte og fremme udvikling af de evner/færdigheder barnet har
 • fornemme barnets engagement og stolthed over aktivitet eller produkt og give udtryk for anerkendelse og værdsætning
 • skabe rum for udvikling af kammeratskab
 • følge op på de grundlæggende leveregler

 

vægte et åbent og ærligt samarbejde ...

ved at....

 • være positive og imødekommende og altid have tid til at hilse eller sludre
 • videregive positive/ negative forløb til forældrene og inddrage dem i løsninger, hvis det er muligt/nødvendigt
 • skabe tydelighed omkring gensidige forventninger og ansvar
 • tage imod tilbud fra forældrene om hjælp
 • lytte til det enkelte forældrepar og respektere deres holdninger med forståelse for, at det er "deres" barn det gælder